Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
TERRA INCOGNITA AGENCJA PODRÓŻNICZA S.C.

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem) prowadzi, za pośrednictwem Internetu, sprzedaż biletów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz firmom i instytucjom, (zwanych dalej Klientem) na podstawie niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem).

2. Właścicielem jest Sklepu TERRA INCOGNITA AGENCJA PODRÓŻNICZA S.C. z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Wolskiej 115 A/6, 01-235 Warszawak, NIP: 1130168307, adres e-mail: bilety@festiwalterra.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu zwany dalej Koszykiem.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy biletu oraz realizację zamówienia. Sklep informuje o otrzymaniu zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Po opłaceniu biletu umowa staje się wiążąca.

§3
Płatności

1. Przelewem – Sklep rezerwuje bilet lub karnet po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
2. Warunkiem wydania biletu jest zapłata za bilet. W przypadku nie dokonania płatności w ciągu 3 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji na właściwy rachunek bankowy, rezerwacja zostanie anulowana, a bilety wrócą do ogólnej puli przeznaczonej do sprzedaży.
3. Korzystając ze zwolnienia przedmiotowego z prowadzenia kasy fiskalnej nie wydajemy paragonów fiskalnych, ceny wszystkich produktów zawierają podatek VAT 8% jako płatnik VAT wystawiamy na życzenie fakturę VAT.

§4
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest udział w częściach (pokazach) imprezy pod nazwą 16 Festiwal Slajdów Podróżniczych TERRA które odbywają się w terminach i miejscach oznaczonym na bilecie oraz w opisie poszczególnych pokazów w niniejszym Sklepie.

2. Bilet uznaje się za zakupiony po odnotowaniu płatności. Bilety wydawane są Klientowi (Widzowi) w terminie i miejscu oznaczonym w opisie poszczególnych pokazów w niniejszym Sklepie. tj podczas trwania 16 Festiwal Slajdów Podróżniczych TERRA.

§5
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r niniejszy paragraf dotyczy Klientów będących konsumentami w rozumieniu ww. ustawy (zwanych dalej Konsumentem). W myśl Art. 18 § za konsumenta uważa się osobę, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.

2. Prawo odstąpienia od umowy (zwrotu biletu) nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art 16 ust 2 pkt 2. ustawy określonej w §5 ust. 1 Regulaminu tj. w zakresie świadczenia, w ściśle oznaczonym okresie, usług w zakresie zakwaterowania, transportu, rozrywek, gastronomii.

3. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot umowy nie jest dostępny, zawiadamia niezwłocznie, o tym fakcie Konsumenta i zwraca mu całą otrzymaną sumę pieniężną w myśl Art. 12 ust 1. ustawy określonej w §6 ust. 1 Regulaminu.

4. Sklep może anulować zamówienie jeżeli nie zostało ono opłacone przelewem bankowym w terminie trzech dni nie dłuższym jednak niż do dnia poprzedzającego termin rozpoczęcia świadczenia (w przypadku świadczeń realizowanych w ściśle określonym terminie np. imprezy rozrywkowe).

§7
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Sklep nie gromadzi żadnych danych osobowych wymagających rejestracji w GIODO, wszystkie dane niezbędne do zakupu biletu podawane przez Klienta wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji usługi i są usuwane po realizacji usługi.

§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu tekstów, zdjęć, znaków graficznych (w tym zdjęć i opisów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9
Wymagania techniczne

Poprawne korzystanie ze strony internetowej Sklepu oraz korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep jest możliwe przy spełnieniu przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
1. Używanie przeglądarek Mozilla Firefox 3.x+ lub Internet Explorer 7.0+ lub Google Chrome lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java, z włączoną możliwością instalacji cookies.
2. Zainstalowane oprogramowania Flash 4 lub nowszege, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących,
3. Posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
4. Ustawienia rozdzielczości ekranu na 1024 x 768 px.
§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Terra Incognita Agencja Podróżnicza s.c.

Ostatnia modyfikacja 2017-10-31 godzina 12:06

Komentowanie jest wyłączone.